Artikel 1: Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. All Stars Diving: Stichting All Stars Diving te Zoetermeer;
  Klant: de natuurlijke persoon die een overeenkomst is aangegaan met All Stars Diving met betrekking tot het afnemen van diensten of producten dan wel daar de intentie toe heeft;
  Overeenkomst: de mondelinge of schriftelijke overeenstemming tussen een klant en All Stars Diving over het afnemen van diensten, waaronder opleidingen, cursussen en activiteiten, en/of producten;
  Personeel: alle personen die in dienst en/of in opdracht van All Stars Diving werkzaamheden verrichten;
  Diensten en producten: alle diensten en producten geleverd door All Stars Diving, waaronder o.a. duikopleidingen, -cursussen, introductieduiken, losse begeleide duiken, verhuur en verkoop van materialen.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en producten van All Stars Diving.
 3. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden niet rechtsgeldig mocht blijken, zullen de overige bepalingen van kracht blijven. Partijen zullen dan in overleg treden om tot een vervangende regeling te komen die zo nauw mogelijk aanleunt bij de bedoeling van de te vervangen bepaling.
 4. All Stars Diving heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De meest recente versie wordt na wijziging gepubliceerd op de website van All Stars Diving.
 5. Op alle overeenkomsten gesloten met All Stars Diving is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 2: Totstandkoming overeenkomst

 1. Een overeenkomt tussen de klant en All Stars Diving kan mondeling (in persoon of telefonisch) en/of schriftelijk per email of via inschrijving op allstarsdiving.com tot stand komen.

Artikel 3: Deelname opleiding/cursus/activiteit

 1. Een klant kan een overeengekomen opleiding, cursus of activiteit volgen op de dagen zoals partijen onderling zijn overeengekomen.
 2. Indien een klant daar van af wenst te wijken, kan dit uitsluitend na overleg en goedkeuring van All Stars Diving. Indien een klant niet in staat is één of meerdere opleidings-/cursusdagen of lessen bij te wonen, om welke reden dan ook, is All Stars Diving niet verplicht tot het mogelijk maken, of organiseren van alternatieve opleidings-/cursusdagen of lessen. Echter, vaak is instroming in dezelfde cursus doch op een andere datum, of privéles tegen meerprijs mogelijk.
 3. Een klant heeft geen recht op restitutie van de kosten verbonden aan opleidings-/cursusdagen, lessen en/of activiteiten die de klant niet heeft kunnen volgen.
 4. All Stars Diving behoudt zich het recht voor om geplande opleidings-/cursusdagen, lessen of data van activiteiten te wijzigen in verband met weersomstandigheden, te weinig deelnemers of andere omstandigheden buiten de invloedsfeer van All Stars Diving. In overleg met de klant zal All Stars Diving een nieuwe dag inplannen.

Artikel 4: Betaling

 1. Bij inschrijving van een opleiding/cursus dient een aanbetaling van € 100,00 te worden gedaan. Het overige lesgeld alsook de kosten van een activiteit (zoals een introductie- of begeleide duik) moeten voor aanvang volledig worden voldaan op basis van een door All Stars Diving verzonden factuur, tenzij anders overeengekomen.
 2. All Stars Diving hanteert voor een opleiding/cursus een betalingstermijn van 14 dagen.
 3. Indien een inschrijving minder dan 2 weken voor aanvang van een opleiding/cursus plaatsvindt, dient het factuurbedrag direct na verzending van de factuur te worden voldaan.

Artikel 5: Annulering

 1. Bij annulering door een klant binnen 4 weken voor aanvang van een opleiding/cursus of activiteit brengt All Stars Diving de volgende kosten in rekening: – annulering minder dan 4 maar meer dan 2 weken voor aanvang: 25% van het factuurbedrag; – annulering minder dan 2 weken maar meer dan één week voor aanvang: 50% van factuurbedrag; – bij annulering binnen 1 week voor aanvang: 100% van het factuurbedrag. Indien de klant zonder bericht niet verschijnt op een(/de) afgesproken lesdag(en), zal geen restitutie van het cursusgeld plaatsvinden.
 2. Voor het geval de klant, ondanks het gestelde in de artikelen 4.3 (nog) niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan en minder dan 4 weken voor aanvang annuleert, zal All Stars Diving alsnog – al dan niet middels incassomaatregelen – de betalingsverplichting afdwingen bij de klant.
 3. Eventuele terugbetalingen zullen door All Stars Diving binnen 14 dagen na het ontstaan van de terugbetalingsverplichting worden voldaan.

Artikel 6: Voortijdige beëindiging en restitutie

 1. Indien de klant na de start van de opleiding/cursus deze voortijdig wenst te beëindigen, en er geen sprake is van aantoonbare overmacht, zal er geen restitutie plaatsvinden van het factuurbedrag.
 2. Indien de klant de opleiding/cursus voortijdig wenst te beëindigen, en er sprake is van aantoonbare overmacht, zal er restitutie plaatsvinden van gemaakte betalingen die verband houden met de betreffende opleiding, voor ten hoogste een bedrag dat in redelijke verhouding staat tot het deel van de opleiding/cursus dat niet meer gevolgd zal worden.

Artikel 7: Gebruik duikuitrusting

 1. Indien de klant duikmaterialen huurt of in bruikleen heeft gekregen voor de duur van een opleiding, dan dient de klant de noodzakelijke zorgvuldigheid in acht te nemen ten aanzien van deze duikmaterialen.
 2. Bij verlies of diefstal wordt de aanschafwaarde van de duikmaterialen door All Stars Diving bij de klant in rekening gebracht.
 3. Indien is vastgesteld dat de duikmaterialen door onzorgvuldig handelen van de klant beschadigd of defect geraakt zijn, zullen de kosten voor herstel of vervanging eveneens door All Stars Diving bij de klant in rekening worden gebracht.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 1. Aan alle vormen van duiken, dus ook opleidingen zijn risico’s verbonden. De klant wordt geacht bekend te zijn met deze risico’s en deze ook te aanvaarden. Door het ondertekenen van de ‘Vrijwaringsverklaring voor recreatieve duikopleidingen’ geeft de klant hier blijk van. All Stars Diving en/of haar personeel kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade (ten gevolge van onder meer overlijden, lichamelijk of geestelijk letsel, ongevallen en kwetsing) welke door de klant of derden geleden wordt, voortvloeiend uit de risico’s die logischerwijs verbonden zijn met het uitoefenen van de duiksport.
 2. All Stars Diving zal haar verplichtingen jegens de klant naar beste weten en kunnen tot uitvoering brengen en is gerechtigd bij en voor de uitvoering van een dienst derden in te schakelen.
 3. Bij het niet nakomen van haar verplichtingen door All Stars Diving, zal het te verhalen schadebedrag nooit hoger zijn dan het originele factuurbedrag. All Stars Diving zal nooit aansprakelijk zijn voor gevolgschade.
 4. All Stars Diving kan niet aansprakelijk worden gesteld voor handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden. Hieronder worden in ieder geval verstaan omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van All Stars Diving en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan All Stars Diving kunnen worden toegerekend.
 5. All Stars Diving is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal, verduistering, vermissing of verwisseling van door klanten of bezoekers meegebrachte zaken.

Artikel 9: Geheimhouding

Alle informatie die All Stars Diving verkrijgt van de klant zal vertrouwelijk worden behandeld en niet aan derden (met uitzondering van SSI International) worden verstrekt, tenzij All Stars Diving daartoe kan worden verplicht. De privacyverklaring van All Stars Diving geeft nadere informatie hoe persoonsgegevens worden verwerkt.

© Copyright 2020/2021 - All Stars Diving