Dit is de privacyverklaring van Stichting All Stars Diving (hierna: All Stars Diving). In deze verklaring wordt beschreven hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van opdrachtgevers, leveranciers en andere betrokkenen. Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De actuele versie wordt gepubliceerd op allstarsdiving.com.

Wie zijn wij en contactgegevens
All Stars Diving is een stichting welke zich richt op het bijstaan van (gewezen) professionele hulpverleners zoals politie, brandweer, ambulance en (oud) werknemers van defensie bij wie een posttraumatische stressstoornis (PTSS) is gediagnosticeerd of die lijden aan andere soortgelijke psychische klachten. All Stars Diving verzorgt duik activiteiten welke op therapeutische basis een positief effect kunnen hebben op de levensvreugde va de betrokkenen. In deze verklaring wordt beschreven hoe All Stars Diving omgaat met de persoonsgegevens van opdrachtgevers, leveranciers en andere betrokkenen.

All Stars Diving is gevestigd aan de Dunantstraat 48, 2713 VA, in Zoetermeer (Nederland). All Stars Diving verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de AVG. All Stars Diving vindt de persoonlijke levenssfeer belangrijk. Daarom gaat All Stars Diving zorgvuldig om met persoonsgegevens. All Stars Diving beschikt over een privacy officer die te bereiken is via het contactformulier.

Persoonsgegevens die All Stars Diving verwerkt
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon. All Stars Diving verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die All Stars Diving mogelijk verwerkt:

  • Voor- en achternaam;
  • Adresgegevens;
  • E-mailadres;
  • E-mailvoorkeuren;
  • Bedrijfsgegevens;
  • Functie;
  • Eventuele andere contactgegevens.

Het kan in specifieke gevallen mogelijk zijn dat wij meer of andere gegevens verwerken.

Doelen en grondslagen van de verwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het verzenden van onze nieuwsbrieven en andere publicaties en/ of u te kunnen benaderen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor het organiseren van activiteiten waar u zich voor aangemeld heeft of heeft aangegeven hierin geïnteresseerd te zijn.

De grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn door de noodzaak van die verwerking voor het sluiten en uitvoeren van onze overeenkomst met u, met uw toestemming van belang voor All Stars Diving. Voor de verwerking van de persoonsgegevens zijn verder de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing.

Bewaartermijnen
All Stars Diving bewaart uw persoonsgegevens alleen zo lang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en overeenkomstig haar bewaartermijnenbeleid. Als All Stars Diving uw persoonsgegevens verwerkt om een vraag van u te beantwoorden, worden deze gegevens vier weken bewaard, zodat we mogelijke vervolgvragen kunnen beantwoorden of een eventuele klacht kunnen behandelen. Voor de activiteiten zullen wij uw gegevens zes weken na de eventuele evaluatie van de bijeenkomst verwijderen, tenzij er een nieuwe vervolg activiteit wordt gepland. In dat geval worden uw gegevens vier weken na de evaluatie van de laatste bijeenkomst vernietigd. Indien u toestemming geeft om opgenomen te worden in ons relatiebestand worden uw gegevens, in afwijking van de hierboven genoemde bewaartermijnen, bewaard totdat u uw toestemming intrekt.

Gebruik van cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van de computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld voorkeursinstellingen worden onthouden. Bij uw eerste bezoek aan een website van All Stars Diving wordt u geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser, verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking door All Stars Diving in te trekken of bezwaar te maken. U heeft ook het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Dat betekent dat u bij All Stars Diving een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die All Stars Diving van u heeft in een bestand naar u of naar een door u genoemde organisatie te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming tot of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens insturen via het contactformulier. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, kunnen wij u vragen om een identiteitsbewijs. Wij reageren zo snel mogelijk op uw verzoek, maar in elk geval binnen vier weken. Verwijdering van uw persoonsgegevens is alleen mogelijk als die gegevens niet langer relevant zijn.

Klachtenprocedures
Als u een klacht heeft over de naleving van deze privacyverklaring of over een schending van uw rechten op grond van de wet, kunt u contact opnemen met de privacy officer via het contactformulier. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging
All Stars Diving neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als u aanwijzingen heeft van misbruik, neem dan contact met de privacy officer van All Stars Diving op.

Wijzigingen
All Stars Diving behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De meest actuele privacyverklaring is te vinden op deze pagina. Wij adviseren u regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien All Stars Diving een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop zij persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website en door een algemeen email bericht.

Vragen
Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen neemt u dan contact op met de privacy officer via het contactformulier.

© Copyright 2020/2021 - All Stars Diving